Privacy & Cookies

Orde van het Gulden Masker met maatschappelijke zetel gelegen te Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk verbindt er zich toe de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ¹ tot bescherming van persoonsgegevens te respecteren en zorgvuldig na te leven. Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze wetgeving.

UW TOESTEMMING

Orde van het Gulden Masker verwerkt enkel persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als deze voor de uitvoering van een overeenkomst verstrekt werden. Daardoor geeft u Orde van het Gulden Masker uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de beoogde doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek. Al onze medewerkers krijgen ook duidelijke richtlijnen en worden gesensibiliseerd en bewust gemaakt over de omgang en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Orde van het Gulden Masker garandeert dat:

  • uw persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt om de door u gevraagde opdracht uit te kunnen uitvoeren of om aan de wettelijke dienstverlening te voldoen;
  • uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt in een land behorende tot de Europese unie;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling;
  • uw persoonsgegevens enkel bewaard blijven gedurende de periode van de dienstverlening, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn verplicht is;
  • uw persoonsgegevens enkel kunnen worden doorgegeven aan andere organisaties, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten;
  • In geen enkel ander geval uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden;

Uw rechten als betrokkene

  • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens in te kijken.
  • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen of te verbeteren. Indien Orde van het Gulden Masker geen wettelijke redenen meer heeft over de verdere verwerking van uw gegevens, of als uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de beoogde dienstverlening, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

VRAGEN OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken over de gegevens die we voor u verwerken kan u richten aan de Grootmeester. Dit kan per post gericht aan Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk, of via het versturen van een e-mail aan info@ordeguldenmasker.be. Wij verbinden er ons toe om uw vraag of verzoek te beantwoorden binnen de 20 werkdagen.

Als u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kan u ook steeds contact opnemen met de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) ook de Privacycommissie genoemd, via het e-mailadres commission@privacycommission.be.

¹ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.